Parlamentsfråga - O-000325/2011Parlamentsfråga
O-000325/2011

  Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet

  13.12.2011

  Fråga för muntligt besvarande O-000325/2011
  till kommissionen
  Artikel 115 i arbetsordningen
  Norbert Glante
  för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  Förfarande : 2012/2509(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000325/2011
  Ingivna texter :
  O-000325/2011 (B7-0027/2012)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Kommissionen antog den 30 november 2011 ett meddelande om det europeiska jordövervakningsprogrammet och dess verksamhet (från 2014 och framöver).

  Varför beslutade kommissionen att anta ett meddelande om framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet, och inte ett förslag till förordning, som presenterades i kommissionens arbetsprogram 2010?

  Varför föreslår kommissionen att det europeiska jordövervakningsprogrammet ska finansieras utanför den fleråriga budgetramen?

  När tänker kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om den framtida finansieringen och styrningen av det europeiska jordövervakningsprogrammet och beakta det faktum att gällande förordning (EU) 911/2010 bara omfattar den inledande verksamheten och kommer att löpa ut i och med utgången av 2013?

  Ingiven: 13.12.2011

  Vidarebefordrad: 15.12.2011

  Sista svarsdag: 22.12.2011