Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000327/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000327/2011

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η πειρατεία της θάλασσας acing effectively the challenge of maritime piracy

15.12.2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000327/2011
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Brian Simpson
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το πρόβλημα της θαλάσσιας πειρατείας στο ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 και τάχθηκε υπέρ της εξεύρεσης πολιτικής λύσης στο πρόβλημα της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Έκτοτε, ο κίνδυνος της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό έχει αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς και συνιστά πλέον απειλή εναντίον της σταθερότητας της περιοχής, εναντίον του παγκοσμίου εμπορίου και εναντίον όλων των μορφών θαλάσσιας μεταφοράς και ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας.

Δεδομένων όλων τούτων, παρακαλείται το Συμβούλιο να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις:

1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή έχουν προγραμματιστεί προκειμένου:

  να αντιμετωπιστούν οι αιτίες του προβλήματος στη ξηρά, δηλαδή στις χώρες προέλευσης των πειρατών;

  να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των 450 έως 600 ναυτικών που κρατούνται σήμερα ως όμηροι από τους πειρατές;

  να διαμορφωθεί μια εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ προσέγγιση σχετικά με το ζήτημα της τοποθέτησης εκπαιδευμένου ένοπλου προσωπικού στα πλοία;

2. Ποια σχέδια υπάρχουν για την αποστολή ναυτική επιχείρηση Atalanta της ναυτικής δύναμης της ΕΕ (EU-NAVFOR), ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της απάντησης της ΕΕ στην θαλάσσια πειρατεία, δεδομένου ότι ο αριθμός των σκαφών που συμμετέχουν σε αυτήν έχει μειωθεί από άνω των 35 το 2009 σε μόλις 10 το 2011;

3. Ποιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν σε διεθνές επίπεδο, ιδίως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον αγώνα εναντίον της πειρατείας στη θάλασσα;

4. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο εντοπισμός και η κατάσχεση των ποσών που έχουν καταβληθεί ως λύτρα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ; Με ποιους τρόπους σκοπεύει το Συμβούλιο να πείσει τρίτες χώρες ώστε να λάβουν αντίστοιχα μέτρα προκειμένου να είναι αδύνατη η καταβολή λύτρων μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των χωρών αυτών;

Κατάθεση: 15.12.2011

Διαβίβαση: 16.12.2011

Λήξη προθεσμίας: 13.1.2012