Parlamendi esitatud küsimus - O-000327/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000327/2011

Tõhus lahendus merepiraatluse küsimusega tegelemiseks

15.12.2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000327/2011
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Brian Simpson
Transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Euroopa Parlament käsitles merepiraatluse probleemi oma 26. novembri 2009. aasta resolutsioonis ja pooldas Somaalia ranniku lähistel toimuva piraatluse probleemile poliitilise lahenduse leidmist. Pärast seda on piraatluse oht India ookeanis järsult suurenenud, ohustades piirkondlikku stabiilsust, maailmakaubandust ning kõiki meretranspordi ja -laevanduse liike, sh kalalaevu.

Eelnimetatut arvesse võttes palutakse nõukogul vastata järgmistele küsimustele:

1. Milliseid meetmeid on võetud või kavatsetakse võtta:

  et tegeleda probleemi maismaal asuvate põhjustega piraatide päritolumaades,

  et kindlustada 450–600 meremehe vabastamine, keda piraadid praegu pantvangis hoiavad;

  et töötada välja ELi ühtsustatud lähenemisviis laevade pardal sertifitseeritud relvastatud personali kasutamise küsimuses?

2. Millised on plaanid EU NAVFOR Atalanta missiooni jaoks, eriti ELi merepiraatlusele reageerimise tõhususe tagamise osas, pidades silmas, et asjaomaste laevade arv on langenud enam kui 35-lt 2009. aastal ainult 10-le 2011. aastal?

3. Milliseid meetmeid tuleks võtta rahvusvahelisel tasandil, eeskätt ÜRO ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni egiidi all, et tugevdada rahvusvahelist koostööd võitluses merepiraatluse vastu?

4. Milliseid meetmeid on võetud, tagamaks et ELi liikmesriikides asuvatele pangakontodele makstud lunarahasid oleks võimalik jälitada ja konfiskeerida? Kuidas kavatseb nõukogu veenda kolmandaid riike võtma samaväärseid meetmeid, et lunarahasid ei oleks enam võimalik maksta kõnealuste riikide pangakontodele?

Esitatud: 15.12.2011

Edastatud: 16.12.2011

Vastuse tähtaeg: 13.1.2012