Parlamentná otázka - O-000327/2011Parlamentná otázka
O-000327/2011

Účinné riešenie problému morského pirátstva

15.12.2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000327/2011
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Brian Simpson
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

Európsky parlament sa zaoberal problémom morského pirátstva vo svojom uznesení z 26. novembra 2009 a presadzoval politické riešenie problému pirátstva pri somálskom pobreží. Odvtedy sa hrozba morského pirátstva v Indickom oceáne výrazne zväčšila a ohrozuje stabilitu v regióne, svetový obchod a všetky druhy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel.

Vzhľadom na tieto okolnosti, môže Rada odpovedať na tieto otázky?

1. Aké opatrenia sa už podnikli alebo sú plánované:

  na riešenie vnútrozemských príčin tohto problému v krajinách, odkiaľ piráti pochádzajú,

  na zabezpečenie prepustenia 450 – 600 námorníkov, ktorí sú momentálne v zajatí pirátov,

  na vytvorenie harmonizovaného prístupu EÚ k otázke využitia ozbrojených námorníkov, ktorí majú oprávnenie na držbu zbrane, na dopravných plavidlách?

2. Aké sú plány v súvislosti s misiou EÚ – NAVFOR Atlanta, predovšetkým čo sa týka zabezpečenia, aby bola odpoveď EÚ na otázku morského pirátstva účinná, majúc na pamäti, že počet využívaných lodí sa zmenšil z 35 v roku 2009 len na 10 v roku 2011?

3. Aké kroky by sa mali podniknúť na medzinárodnej úrovni, hlavne pod záštitou OSN a Medzinárodnej námornej organizácie, aby sa posilnila spolupráca v boji proti morskému pirátstvu?

4. Aké opatrenia boli podniknuté, aby bolo možné sledovať a zadržať výkupné zaplatené na bankové účty v členských štátoch EÚ? Ako presvedčí Rada tretie krajiny, aby prijali podobné opatrenia, aby nebolo viac možné platiť výkupné pirátom na bankové účty v týchto krajinách?

Predložené: 15.12.2011

Postúpené: 16.12.2011

Termín na zodpovedanie: 13.1.2012