Parlamentsfråga - O-000327/2011Parlamentsfråga
O-000327/2011

Effektiv hantering av problemet med kapningar till sjöss

15.12.2011

Fråga för muntligt besvarande O-000327/2011
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Brian Simpson
för utskottet för transport och turism

Europaparlamentet tog i sin resolution av den 26 november 2009 upp problemet med kapningar till sjöss och förespråkade där en politisk lösning på problemet med kapningar utanför Somalias kust. Sedan dess har kapningshotet i Indiska oceanen ökat snabbt och blivit en fara för den regionala stabiliteten, världshandeln och all slags sjötransport och sjöfart, inklusive fiskefartyg.

Mot bakgrund av detta ombeds rådet svara på följande frågor:

  1. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att

  hantera de bakomliggande orsakerna till problemet på fastlandet i piraternas ursprungsländer?

  se till att de 450–600 personer som för närvarande hålls som gisslan av piraterna  släpps fria?

  utarbeta en harmoniserad EU-strategi avseende problemet med certifierad beväpnad personal ombord på fartygen?

  1. Vilka är planerna för Eunavfors operation Atalanta, särskilt när det gäller att säkerställa effektiviteten i EU:s insatser mot kapningar till sjöss, mot bakgrund av att antalet berörda fartyg har minskat från 35 år 2009 till endast 10 år 2011?
  2. Vilka insatser krävs på internationell nivå, framför allt under FN:s och Internationella sjöfartsorganisationens ledning, för att förbättra det internationella samarbetet i kampen mot kapningar till sjöss?
  3. Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att lösensummor som betalats in till bankkonton i EU:s medlemsstater kan spåras och beslagtas? Hur planerar rådet att övertala tredjeländer att vidta motsvarande åtgärder så att lösensummor till pirater inte längre kan betalas in till bankkonton i dessa länder?

Ingiven: 15.12.2011

Vidarebefordrad: 16.12.2011

Sista svarsdag: 13.1.2012