Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000333/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000333/2011

  Πρώτη απάντηση στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000333/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Sharon Bowles
  εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

  Διαδικασία : 2011/2959(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000333/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000333/2011 (B7-0022/2012)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :
  1. Ποια είναι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για τα ομόλογα σταθερότητας που αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο;
  2. Με βάση τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, ποια είναι τα επόμενα διαβήματα που προβλέπονται από τη Επιτροπή;
  3. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς και τις πολιτικές συμφωνίες, όπως τα πορίσματα στα οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8-9.12.2011, και ποιο πολιτικό μέσο θα ήταν, βραχυπρόθεσμα, το αποτελεσματικότερο;

  Κατάθεση: 21.12.2011

  Διαβίβαση: 4.1.2012

  Λήξη προθεσμίας: 11.1.2012