Парламентарен въпрос - O-000001/2012Парламентарен въпрос
O-000001/2012

Дисбаланси по веригата на предлагането на храни

Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
от името на групата EFD

Процедура : 2011/2904(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000001/2012
Внесени текстове :
O-000001/2012 (B7-0021/2012)
Гласувания :
Приети текстове :

Понастоящем на пазара на храни господстват крупните дистрибутори, а цените, които получават земеделските стопани в рамките на веригата на предлагането на храни непрекъснато намаляват. Земеделските стопани не получават достатъчни приходи за своята продукция, докато производствените разходи продължават да нарастват, а големите супермаркети печелят за тяхна сметка.

Поради голямата разлика между цените, по които се плаща на земеделските стопани и крайните цени, плащани от потребителите, както и поради липсата на прозрачност и злоупотребите по веригата на предлагането на храни, осъществяването на селскостопанска дейност губи своята привлекателност, а оцеляването на земеделските стопани е силно застрашено.

  1. Възнамерява ли Комисията да предприеме мерки за укрепване на позицията и влиянието на земеделските стопани при договарянето на цените по веригата на предлагането на храни, както и да гарантира, че те ще получават по-високи крайни цени за своите продукти?
  2. Планира ли Комисията да направи предложения, целящи ограничаването на господството на търговците на едро и монополите?
  3. Планира ли Комисията да разгледа проблема със спекулациите с цените на хранителните стоки?

Внесен: 10.1.2012

Предаден: 12.1.2012

Краен срок за отговор: 19.1.2012