Парламентарен въпрос - O-000005/2012Парламентарен въпрос
O-000005/2012

Достъп на слепите хора до книги

13.1.2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2012
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Erminia Mazzoni
от името на Комисия по петиции

С цел да се преодолее проблемът с достъпа на слепите хора и лицата, страдащи от четивни нарушения, до книги и други печатни издания, Световният съюз на слепите и Европейският съюз на слепите предложиха международен задължителен договор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за прилагане на целенасочено изключение от авторското право. Комисията и Съветът, от друга страна, предлагат споразумения на заинтересованите страни в ЕС и доброволна препоръка в рамките на СОИС. Европейската общност на слепите счита тези две мерки за напълно недостатъчни.

1. След като ЕС подкрепя задължителни договори на СОИС за всякакви други цели, как оправдава Съветът предложението си за занижен стандарт на световна правна защита за лицата с увреждания?

2. Счита ли Съветът, че неговите действия във връзка с договора на СОИС отговарят изцяло на желанията на Европейския парламент, изразени в неговия доклад „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“, в който се призовава за правно обвързващ договор в СОИС?

3. Счита ли Съветът своето противопоставяне на договор на СОИС за последователно със собствената му стратегия за лицата с увреждания за периода 2010-2020 г., която е насочена специално към премахване на пречките пред приобщаването и създаване на култура на равните възможности?

4. Счита ли Съветът във връзка с това, че действащото право на ЕС и международно право е в хармония с целите на Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания, и по-специално с членове 21 и 30 от нея, както и със задълженията съобразно Европейската харта на основните права, все с цел предотвратяване на дискриминацията срещу лицата с увреждания?

Внесен: 13.1.2012

Предаден: 16.1.2012

Краен срок за отговор: 6.2.2012