Parlamentní otázka - O-000005/2012Parlamentní otázka
O-000005/2012

  Dostupnost knih nevidomým

13.1.2012

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000005/2012
Radě
článek 115 jednacího řádu
Erminia Mazzoni
za Petiční výbor

Světová unie nevidomých spolu s Evropskou unií nevidomých ve snaze čelit problému dostupnosti knih a ostatních tiskovin nevidomým a osobám s poruchami čtení navrhly, aby byla ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) přijata mezinárodně závazná smlouva, kterou by se zavedla cílená výjimka týkající se autorských práv. Komise a Rada však navrhují zúčastněným stranám dohodu v Evropské unii a nezávazné doporučení v rámci Světové organizace duševního vlastnictví. Evropská společnost nevidomých považuje oba návrhy za zcela nedostačující.

1.  Vzhledem k tomu, že Evropská unie podporuje pro veškeré jiné účely závazné smlouvy WIPO, jak odůvodňuje Rada to, že pro zdravotně postižené osoby navrhuje nižší úroveň všeobecné právní ochrany?

2.  Domnívá se Rada, že její kroky týkající se smlouvy WIPO plně odpovídají přáním Evropského parlamentu vysloveným v jeho zprávě o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, která vyzývá k přijetí právně závazné smlouvy v rámci WIPO?

3.  Domnívá se Rada, že její nesouhlas se smlouvou WIPO je v souladu s její vlastní strategií pro zdravotně postižené na období 2010–2020, jejímž konkrétním cílem je odstranit překážky v začlenění a vytvořit kulturu rovných příležitostí?

4.  Domnívá se Rada v této souvislosti, že stávající právní předpisy EU a mezinárodního práva jsou v souladu s cíli Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména s články 21 a 30 této úmluvy, a s povinnostmi stanovenými Listinou základních práv Evropské unie, jelikož oba tyto dokumenty se snaží předcházet diskriminaci osob se   zdravotním postižením?

Předložení: 13.1.2012

Postoupení: 16.1.2012

Platné do: 6.2.2012