Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000005/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000005/2012

  13.1.2012

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000005/2012

  til Rådet

  jf. forretningsordenens artikel 115

  Erminia Mazzoni

  for Udvalget for Andragender

  Om:  Blindes adgang til bøger

  For at takle problemet vedrørende blinde og læsebesværedes adgang til bøger og andre trykte produkter har Verdensorganisationen for Blinde og Den Europæiske Blindeorganisation fremsat forslag om en internationalt bindende traktat ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) med henblik på en målrettet undtagelse fra ejendomsretten. Kommissionen og Rådet foreslår derimod interessentaftaler i EU og en frivillig henstilling ved WIPO. Det europæiske blindesamfund bedømmer begge dele til at være fuldkommen utilstrækkeligt.

  1.  EU støtter bindende WIPO-traktater i andre sammenhænge, så hvordan kan Rådet da forsvare, at det foreslår en lavere standard af global retsbeskyttelse for handicappede?

  2.  Finder Rådet, at dets handlinger i forbindelse med WIPO-traktaten stemmer fuldstændig overens med Europa-Parlamentets holdning i dettes betænkning om frigørelse af kulturindustriens og de kreative industriers potentiale, hvori der opfordres til en retligt bindende traktat ved WIPO?

  3.  Mener Rådet, at dets modstand mod en WIPO-traktat er i overensstemmelse med dets egen 2010-2020-strategi for handicappede, som specifikt er rettet mod at fjerne forhindringer for inklusion og mod at skabe en kultur med lige rettigheder?

  4.  Mener Rådet i denne forbindelse, at den nuværende EU-lovgivning og folkeret er i harmoni med målene i FN's konvention om handicappedes rettigheder, navnlig dennes artikel 21 og 30, og med forpligtelserne indeholdt i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, som begge er rettet mod forskelsbehandling af handicappede?

  Indgivet: 13.1.2012

  Videresendt: 16.1.2012

  Besvarelsesfrist: 6.2.2012