Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000005/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000005/2012

    Πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία

  13.1.2012

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2012
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Erminia Mazzoni
  εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων στα βιβλία και λοιπά έντυπα, η Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών έχουν προτείνει μια διεθνώς δεσμευτική Συνθήκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) με στόχο να θεσπιστεί μια στοχευμένη εξαίρεση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο από την άλλη πλευρά προτείνουν συμφωνίες μεταξύ ενδιαφερομένων στην ΕΕ και μια προαιρετική σύσταση σε πλαίσιο WIPO. Η ευρωπαϊκή κοινότητα τυφλών θεωρεί αμφότερες επιλογές εντελώς ανεπαρκείς.

  1.  Στο βαθμό που η ΕΕ τάσσεται υπέρ των δεσμευτικών Συνθηκών WIPO για όλους τους άλλους σκοπούς, πως δικαιολογεί το Συμβούλιο ότι προτείνονται χαμηλότερες προδιαγραφές νομικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τους ανάπηρους;

  2.  Θεωρεί το Συμβούλιο ότι οι ενέργειές του σε σχέση με τη Συνθήκη WIPO ανταποκρίνονται πλήρως στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως διατυπώθηκαν στην έκθεσή του σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με την οποία ζητείται μια νομικώς δεσμευτική Συνθήκη σε πλαίσιο WIPO;

  3.  Θεωρεί άραγε το Συμβούλιο ότι η αντίθεσή του προς τη Συνθήκη WIPO συνάδει με τη στρατηγική του για τους αναπήρους κατά την περίοδο 2010-2020, η οποία επιδιώκει συγκεκριμένα την άρση των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που ευνοούν την προσφορά ίσων ευκαιριών;

  4.  Θεωρεί το Συμβούλιο επ’αυτού ότι η ισχύουσα ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία εναρμονίζεται με τους στόχους της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και συγκεκριμένα τα άρθρα 21 και 30 αυτής, καθώς και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με κοινό απώτερο σκοπό την αποτροπή των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες;

  Κατάθεση: 13.1.2012

  Διαβίβαση: 16.1.2012

  Λήξη προθεσμίας: 6.2.2012