Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 22k
13. jaanuar 2012
O-000005/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000005/2012

nõukogule

Kodukorra artikkel 115

Erminia Mazzoni

Petitsioonikomisjoni nimel


  Teema:  Pimedate isikute juurdepääs raamatutele

Eesmärgiga lahendada probleem, mis on seotud pimedate ja nägemispuuetega inimeste juurdepääsuga raamatutele ja muudele trükitoodetele, tegid Maailma Pimedate Liit ja Euroopa Pimedate Liit Ülemaailmsele Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO) ettepaneku kehtestada autoriõigusele piiratud erand. Komisjoni ja nõukogu ettepanekutes keskendutakse aga sidusrühmade kokkulepetele ELis ja mittesiduvale soovitusele WIPOs. Euroopa pimedate kogukond ei pea kumbagi neist piisavaks.

1.  Kuidas õigustab nõukogu olukorras, kus EL toetab siduvaid WIPO lepinguid kõigil teistel eesmärkidel, oma ettepanekut kohaldada puuetega inimestele madalamat ülemaailmse õiguskaitse standardit?

2.  Kas nõukogu arvates on tema tegevus seoses WIPO lepinguga täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi soovidega, mis on väljendatud aruandes „Kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine”, milles nõutakse õiguslikult siduvat WIPO lepingut?

3.  Kas nõukogu arvates on vastuseis WIPO lepingule kooskõlas tema enda 2010–2020 aasta puuetega inimeste strateegiaga, mille eesmärk on kõrvaldada takistused kaasamise teelt ning luua võrdsete võimaluste kultuur?

4.  Kas nõukogu arvates on kehtivad ELi ja rahvusvahelised õigusaktid kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, eriti selle artiklitega 21 ja 30, ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tulenevate kohustustega, mis mõlemad on seadnud eesmärgiks ära hoida puuetega inimeste diskrimineerimist?

Esitatud: 13.1.2012

Edastatud: 16.1.2012

Vastuse tähtaeg: 6.2.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika