Parlamentin kysymys - O-000005/2012Parlamentin kysymys
O-000005/2012

  Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja

13.1.2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2012
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Erminia Mazzoni
Vetoomusvaliokunnan puolesta

Ratkaistakseen ongelman, joka koskee näkövammaisten ja lukivaikeuksista kärsivien ihmisten mahdollisuutta saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita, Maailman sokeain unioni ja Euroopan Sokeain Unioni ovat ehdottaneet Maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organization, WIPO) puitteissa sellaisen kansainvälisesti sitovan sopimuksen tekemistä, jolla voitaisiin ottaa käyttöön tekijänoikeuksia koskeva harkittu poikkeus. Komissio ja neuvosto puolestaan ehdottavat EU:n tason sidosryhmäsopimusta ja vapaaehtoista suositusta WIPOn puitteissa. Euroopan näkövammaisten yhteisö taas katsoo, että kumpikin ehdotus on täysin riittämätön.

1.  Kun otetaan huomioon, että EU tukee sitovia WIPO-sopimuksia kaikkiin muihin tarkoituksiin, miten neuvosto perustelee sitä, että se ehdottaa vammaisille henkilöille heikompia standardeja yleisen oikeussuojan osalta?

2.  Katsooko neuvosto, että sen WIPO-sopimusta koskevat toimet vastaavat kaikilta osin Euroopan parlamentin toiveita sellaisina kuin se on ne esittänyt kulttuurin ja luovien elinkeinojen potentiaalin vapauttamista koskevassa mietinnössään, jossa se kehottaa työskentelemään oikeudellisesti sitovan sopimuksen aikaansaamiseksi WIPOssa?

3.  Katsooko neuvosto, että sen WIPO-sopimusta koskeva vastustus on yhdenmukainen sen oman vammaisstrategian 2010–2020 kanssa, jolla se erityisesti pyrkii poistamaan sosiaalisen integroitumisen esteitä ja luomaan yhtäläisten mahdollisuuksien kulttuuria?

4.  Katsooko neuvosto tässä suhteessa, että voimassa oleva EU:n ja kansainvälinen lainsäädäntö on sopusoinnussa vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tavoitteiden kanssa ja erityisesti sen 21 ja 30 artiklan kanssa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisten velvoitteiden kanssa, kun otetaan huomioon, että kummallakin näistä pyritään estämään vammaisten henkilöiden syrjintää?

Jätetty: 13.1.2012

Välitetty: 16.1.2012

Määräaika: 6.2.2012