Parlamento klausimas - O-000005/2012Parlamento klausimas
O-000005/2012

  13.1.2012

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000005/2012Tarybai
  Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
  Erminia Mazzoni
  Peticijų komiteto vadu

    Aklųjų galimybės skaityti knygasSiekdamos spręsti aklųjų ir negalinčių skaityti spausdinto teksto asmenų galimybės skaityti knygas problemą Pasaulio aklųjų sąjunga ir Europos aklųjų sąjunga pateikė pasiūlymą

  dėl tarptautiniu mastu privalomos sutarties Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO), pagal kurią būtų taikoma tikslinė autorių teisių išimtis. Kita vertus, Komisija ir Taryba siūlo sudaryti suinteresuotųjų šalių susitarimus ES ir parengti neprivalomą rekomendaciją PINO. Europos aklųjų bendruomenė abu šiuos pasiūlymus laiko visiškai nepakankamais.1.

    ES remiant privalomas PINO sutartis visais kitais klausimais, kuo Taryba grindžia pasiūlymą dėl žemesnio visuotinės neįgaliųjų teisinės apsaugos standarto?2.

    Ar Taryba mano, jog jos veiksmai PINO sutarties atžvilgiu visiškai atitinka Europos Parlamento pageidavimus, kuriuos jis išreiškė savo pranešime „Kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimas“, kuriame reginama sudaryti teisiškai privalomą sutartį PINO?3.

    Ar Taryba mano, jog jos priešinimasis PINO sutarčiai atitinka jos pačios 2010−2020 m. neįgalių asmenų strategiją, kuria konkrečiai siekiama pašalinti kliūtis įtraukčiai ir kurti lygių galimybių kultūrą?4.

    Taigi ar Taryba mano, jog dabartinė ES ir tarptautinė teisė suderinta su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos tikslais, ypač šios konvencijos 21 ir 30 straipsniais, ir su įsipareigojimais pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, kurios, kaip ir minėtosios konvencijos, tikslas − užkirsti kelią neįgaliųjų diskriminacijai? Pateikta: 13.1.2012

  Perduota: 16.1.2012

  Atsakyti iki: 6.2.2012

  889084.LT