Deputātu jautājumi
PDF 182kWORD 24k
2012. gada 13. janvāris
O-000005/2012

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000005/2012

Padomei

Reglamenta 115. pants

Erminia Mazzoni

Lūgumrakstu komiteja komitejas vārdā


  Temats:  Neredzīgo personu piekļuve grāmatām

Lai risinātu problēmu saistībā ar neredzīgo un vājredzīgo personu piekļuvi grāmatām un citiem iespiedmateriāliem, Pasaules Neredzīgo personu apvienība un Eiropas Neredzīgo personu apvienība ir ierosinājusi Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (PIĪO) pieņemt starptautiski saistošu līgumu, lai ieviestu mērķtiecīgus izņēmumus attiecībā uz autortiesībām. Komisija un Padome savukārt ierosina noslēgt Eiropas Savienībā nolīgumus starp ieinteresētajām personām un PIĪO līmenī pieņemt brīvprātīgus ieteikumus. Eiropā dzīvojošie neredzīgie uzskata, ka abi risinājumi ir pilnīgi nepietiekami.

1.  Ņemot vērā to, ka ES atbalsta visiem citiem nolūkiem paredzētus saistošus PIĪO līgumus, kā Padome pamato ierosinājumu par zemāku standartu paredzēšanu cilvēku ar invaliditāti vispārējai tiesiskai aizsardzībai?

2.  Vai Padome uzskata, ka tās darbība saistībā ar PIĪO līgumu pilnīgi atbilst Eiropas Parlamenta vēlmēm, kas paustas ziņojumā par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu, aicinot noslēgt juridiski saistošu PIĪO līgumu?

3.  Vai Padome uzskata, ka tās negatīvā nostāja pret PIĪO līgumu atbilst stratēģijai, kuru tā pieņēmusi attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti laikposmam no 2010. gada līdz 2020. gadam un kurā ir noteikti konkrēti mērķi šķēršļu novēršanai integrācijas jomā un līdzvērtīgu iespēju kultūras radīšanai?

4.  Vai Padome šajā sakarībā uzskata, ka pašreizējie ES un starptautiskie tiesību akti atbilst mērķiem, kas noteikti ANO Konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un jo īpaši tās 21. un 30. pantā, kā arī pienākumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, ņemot vērā to, ka abi dokumenti ir paredzēti, lai novērstu cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju?

Iesniegšanas datums: 13.1.2012

Nosūtīts: 16.1.2012

Termiņš atbildei: 6.2.2012

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika