Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 22k
13 januari 2012
O-000005/2012

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000005/2012

aan de Raad

Artikel 115 van het Reglement

Erminia Mazzoni

namens de Commissie verzoekschriften


  Betreft:  Toegang tot boeken voor blinden

Om de toegang tot boeken en ander gedrukt materiaal voor blinden en slechtzienden te verbeteren, hebben de Wereld Blindenunie en de Europese Blindenunie een bindend internationaal verdrag voorgesteld aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) om een specifieke uitzondering op het auteursrecht in te voeren. De Commissie en de Raad stellen in plaats daarvan overeenkomsten tussen betrokkenen in de EU en een vrijwillige "aanbeveling" voor aan de WIPO. De Europese gemeenschap van visueel gehandicapte personen acht dit absoluut onvoldoende.

1.  Hoe kan de Raad, gezien het feit dat de EU bindende WIPO-verdragen steunt voor andere doeleinden, het rechtvaardigen om een lagere graad van mondiale bescherming voor te stellen voor mensen met een handicap?

2.  Is de Raad van mening dat zijn acties met betrekking tot het WIPO-verdrag een adequaat antwoord vormen op de wens die het Europees Parlement heeft geuit in zijn verslag "Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken", waarin aangedrongen wordt op een bindend verdrag in de WIPO?

3.  Is de Raad van mening dat zijn oppositie tegen het WIPO-verdrag strookt met zijn eigen strategie 2010-2020 voor mensen met een handicap, die specifiek beoogt barrières voor inclusie te verwijderen en een cultuur van gelijke kansen te scheppen?

4.  Is de Raad in dit verband van mening dat de huidige EU- en internationale wetgeving overeenstemt met de doelstellingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een handicap, in het bijzonder artikel 21 en 30, en met de verplichtingen van het Europees Handvest  van de grondrechten, die beide gericht zijn op het voorkomen van discriminatie van mensen met een handicap?

Ingediend: 13.1.2012

Doorgezonden: 16.1.2012

Uiterste datum beantwoording: 6.2.2012

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid