Pytanie poselskie - O-000005/2012Pytanie poselskie
O-000005/2012

  Dostęp osób niewidomych do książek

13.1.2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000005/2012
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Erminia Mazzoni
Komisji Petycji

Aby zaradzić problemowi dostępu osób niewidomych i niedowidzących do książek i innych materiałów drukowanych, Światowa Unia Niewidomych wraz z Europejską Unią Niewidomych przedstawiły Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) projekt wiążącego międzynarodowego traktatu wprowadzającego ukierunkowany wyjątek od prawa autorskiego. Ze swej strony Komisja i Rada proponują wprowadzenie porozumień zainteresowanych stron w UE i dobrowolne zalecenie na poziomie WIPO. Europejskie środowiska osób niewidomych uważają jednak, że obie propozycje są całkowicie niewystarczające.

1.  Skoro UE popiera wiążące traktaty WIPO dotyczące wszystkich innych dziedzin, w jaki sposób Rada tłumaczy zaproponowanie niższych standardów światowej ochrony prawnej osób niepełnosprawnych?

2.  Czy Rada uważa, że działania, jakie podejmuje w odniesieniu do traktatu WIPO, w pełni odpowiadają dążeniom Parlamentu Europejskiego wyrażonym w sprawozdaniu zatytułowanym „Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej”, w którym PE wzywa do przyjęcia przez WIPO prawnie wiążącego traktatu?

3.  Czy Rada uważa, że wyrażony przez nią sprzeciw wobec traktatu WIPO jest spójny z jej własną strategią na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020, której szczególnym celem jest usuwanie barier utrudniających integrację oraz wypracowanie kultury równych szans?

4.  Czy Rada uważa w związku z tym, że istniejące prawodawstwo unijne i międzynarodowe jest spójne z celami konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności z jej art. 21 i 30, oraz z obowiązkami zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, że oba te dokumenty mają na celu zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych?

Przedłożone: 13.1.2012

Przekazane: 16.1.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 6.2.2012