Întrebare parlamentară - O-000005/2012Întrebare parlamentară
O-000005/2012

  Accesul la cărți al persoanelor nevăzătoare

13.1.2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000005/2012
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Erminia Mazzoni
în numele Comisia pentru petiţii

Pentru a face față problemei pe care o reprezintă accesul la cărți și alte materiale imprimate al nevăzătorilor și persoanelor lor cu dizabilități de citire, Uniunea Mondială a Nevăzătorilor și Uniunea Europeană a Nevăzătorilor au propus Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) elaborarea unui tratat internațional obligatoriu care să prevadă o excepție specifică la drepturile de autor. Pe de altă parte, Comisia și Consiliul propun încheierea unor acorduri între părțile interesante în cadrul UE și susțin o recomandare pe bază voluntară a OMPI. Comunitatea nevăzătorilor din Europa consideră că ambele inițiative sunt insuficiente.

1.  În timp ce UE sprijină tratate ale OMPI obligatorii pentru toate celelalte scopuri, cum justifică Consiliul propunerile de norme de protecție juridică mai puțin riguroase pentru persoanele cu dizabilități?

2.  Consideră Consiliul că acțiunile sale cu privire la tratatul OMPI corespund pe deplin dorințelor exprimate de Parlamentul European în raportul său intitulat „Valorificarea potențialului industriilor culturale și creative”, în care se solicită un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic în cadrul OMPI?

3.  Consideră Consiliul că opoziția sa la tratatul OMPI este consecventă cu propria sa strategie 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități, care are ca obiectiv specific eliminarea obstacolelor din calea incluziunii și crearea unei culturi a egalității de șanse?

4.  În acest sens, consideră Consiliul că legislația actuală la nivelul UE și pe plan internațional corespunde obiectivelor Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și, în special, articolelor 21 și 30 din aceasta, precum și obligațiilor care decurg din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ambele având ca obiectiv eliminarea discriminării împotriva persoanelor cu dizabilități?

Depunere: 13.1.2012

Trimisă: 16.1.2012

Termen pentru răspuns: 6.2.2012