Parlamentná otázka - O-000005/2012Parlamentná otázka
O-000005/2012

    Prístup nevidiacich ku knihám

  13.1.2012

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2012
  Rade
  článok 115 rokovacieho poriadku
  Erminia Mazzoni
  v mene Výboru pre petície

  V záujme riešenia problému prístupu nevidiacich a slabozrakých ľudí ku knihám a ďalším tlačeným produktom navrhla Svetová únia nevidiacich a Európska únia nevidiacich medzinárodne záväznú zmluvu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorej cieľom je stanoviť cielenú výnimku týkajúcu sa autorských práv. Komisia a Rada však na druhej strane navrhujú dohody zainteresovaných strán v EÚ a dobrovoľné odporúčanie v rámci WIPO. Európska komunita nevidiacich považuje oboje za úplne nepostačujúce.

  1.  Vzhľadom na to, že EÚ podporuje záväzné zmluvy v rámci WIPO vo všetkých ostatných veciach, ako Rada odôvodní, že navrhuje nižšiu úroveň celosvetovej právnej ochrany ľudí so zdravotným postihnutím?

  2.  Domnieva sa Rada, že opatrenia týkajúce sa zmluvy v rámci WIPO plne zodpovedajú predstavám Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojej správe Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, v ktorej požaduje právne záväznú zmluvu v rámci WIPO?

  3.  Domnieva sa Rada, že jej nesúhlas so zmluvou v rámci WIPO je v súlade s jej stratégiou týkajúcou sa ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2010 – 2020, ktorá obsahuje konkrétny cieľ odstraňovať prekážky začleňovaniu a vytvárať kultúru rovných príležitostí?

  4.  Domnieva sa Rada v tejto súvislosti, že platné predpisy EÚ a medzinárodné predpisy sú v súlade s cieľmi Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä jeho článkami 21 a 30, a s povinnosťami vyplývajúcimi z Európskej charty základných práv, ktorých cieľom je zabránenie diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím?

  Predložené: 13.1.2012

  Postúpené: 16.1.2012

  Termín na zodpovedanie: 6.2.2012