Parlamentná otázka - O-000005/2012Parlamentná otázka
O-000005/2012

  Prístup nevidiacich ku knihám

13.1.2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2012
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Erminia Mazzoni
v mene Výboru pre petície

V záujme riešenia problému prístupu nevidiacich a slabozrakých ľudí ku knihám a ďalším tlačeným produktom navrhla Svetová únia nevidiacich a Európska únia nevidiacich medzinárodne záväznú zmluvu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorej cieľom je stanoviť cielenú výnimku týkajúcu sa autorských práv. Komisia a Rada však na druhej strane navrhujú dohody zainteresovaných strán v EÚ a dobrovoľné odporúčanie v rámci WIPO. Európska komunita nevidiacich považuje oboje za úplne nepostačujúce.

1.  Vzhľadom na to, že EÚ podporuje záväzné zmluvy v rámci WIPO vo všetkých ostatných veciach, ako Rada odôvodní, že navrhuje nižšiu úroveň celosvetovej právnej ochrany ľudí so zdravotným postihnutím?

2.  Domnieva sa Rada, že opatrenia týkajúce sa zmluvy v rámci WIPO plne zodpovedajú predstavám Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojej správe Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, v ktorej požaduje právne záväznú zmluvu v rámci WIPO?

3.  Domnieva sa Rada, že jej nesúhlas so zmluvou v rámci WIPO je v súlade s jej stratégiou týkajúcou sa ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2010 – 2020, ktorá obsahuje konkrétny cieľ odstraňovať prekážky začleňovaniu a vytvárať kultúru rovných príležitostí?

4.  Domnieva sa Rada v tejto súvislosti, že platné predpisy EÚ a medzinárodné predpisy sú v súlade s cieľmi Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä jeho článkami 21 a 30, a s povinnosťami vyplývajúcimi z Európskej charty základných práv, ktorých cieľom je zabránenie diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím?

Predložené: 13.1.2012

Postúpené: 16.1.2012

Termín na zodpovedanie: 6.2.2012