Процедура : 2011/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000006/2012

Внесени текстове :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Разисквания :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 43kWORD 25k
13 януари 2012 г.
O-000006/2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000006/2012

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Erminia Mazzoni

от името на Комисия по петиции


  Относно: Достъп на слепите хора до книги

 Отговор по време на пленарно заседание 

С цел да се преодолее проблемът с достъпа на слепите хора и лицата, страдащи от четивни нарушения, до книги и други печатни издания, Световният съюз на слепите и Европейският съюз на слепите предложиха международен задължителен договор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за прилагане на целенасочено изключение от авторското право. Комисията и Съветът, от друга страна, предлагат споразумения на заинтересованите страни в ЕС и доброволна препоръка в рамките на СОИС. Европейската общност на слепите счита тези две мерки за напълно недостатъчни.

1. След като ЕС подкрепя задължителни договори на СОИС за всякакви други цели, как оправдава Комисията предложението си за занижено равнище на световна правна защита за лицата с увреждания?

2. Счита ли Комисията, че нейните действия във връзка с договора на СОИС отговарят изцяло на желанията на Европейския парламент, изразени в неговия доклад „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“, в който се призовава за правно обвързващ договор в рамките на СОИС?

3. Счита ли Комисията, че нейното противопоставяне на договора на СОИС е в съответствие със собствената й стратегия за лицата с увреждания за периода 2010-2020 г., която е насочена специално към премахване на пречките пред приобщаването и към създаване на култура на равните възможности?

4. Счита ли Комисията във връзка с това, че действащото право на ЕС и международно право е в съзвучие с целите на Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания и по-специално с членове 21 и 30 от нея, както и със задълженията съобразно Европейската харта на основните права, като и двата документа имат за цел предотвратяване на дискриминацията срещу  лицата с увреждания?

Внесен: 13.1.2012

Предаден: 17.1.2012

Краен срок за отговор: 24.1.2012

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност