Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000013/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000013/2012

    6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000013/2012
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils
  εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  Διαδικασία : 2012/2552(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000013/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000013/2012 (B7-0101/2012)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 17 Μαρτίου 2012 στη Μασσαλία, αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση στην οποία συναντώνται ειδικοί για θέματα υδάτων με πολιτικούς και άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων από όλο τον κόσμο.

       Ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην πολιτική διαδικασία που οδήγησε στο 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων;

       Ποια είναι η προσέγγιση της ΕΕ με στόχο την περαιτέρω πρόοδο σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της προώθησης λύσεων για θέματα υδάτων, καθώς και, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της ένδειας και της κλιματικής αλλαγής; Προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει μια προσέγγιση «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» για θέματα υδάτων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της περιφερειακής και τοπικής διάστασης;

       Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προσεχή υποβολή, εκ μέρους της Επιτροπής, του «σχεδίου για την εξασφάλιση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης» και την έκθεση για την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε θέματα υδάτων που συζητείται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο, ποιες είναι οι κύριες, συγκεκριμένες, δράσεις που προτείνει η Επιτροπή σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο η Ευρώπη όσο και ο κόσμος, και κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τον 21ο αιώνα, με σκοπό να εξασφαλισθούν οι υδάτινοι πόροι, η ποιότητα των υδάτων και η διαθεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και να βελτιωθεί η ανακοίνωση και η υλοποίηση των στόχων για τα ύδατα;

  Κατάθεση: 25.1.2012

  Διαβίβαση: 27.1.2012

  Λήξη προθεσμίας: 3.2.2012