Parlamendi esitatud küsimus - O-000013/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000013/2012

  Marseille's 12.-17. märtsini 2012 toimuv kuues ülemaailmne veefoorum

Suuliselt vastatav küsimus O-000013/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2012/2552(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000013/2012
Esitatud tekstid :
O-000013/2012 (B7-0101/2012)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kuues ülemaailmne veefoorum toimub Marseille’s 12.–17. märtsini 2012. See on ainulaadne üritus, kus veeala esindajad ning poliitikakujundajad ja otsustajad maailma kõigist piirkondadest saavad tulla kokku, vahetada mõtteid ja püüda leida lahendusi veeprobleemidele.

     Milline on olnud komisjoni roll kuuendale ülemaailmsele veefoorumile eelnenud poliitilises protsessis?

     Millise lähenemisviisiga kavatseb EL teha edasisi edusamme ülemaailmsel, riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et edendada veeprobleemidele lahenduste leidmist ning võidelda vaesuse ja kliimamuutuse vastu? Kas komisjon toetab veeküsimustes mitmetasandilist valitsemist, rõhutades piirkondliku ja kohaliku mõõtme rolli?

     Komisjon esitab peagi Euroopa veevarude kaitsmise kava ja Euroopa Parlament arutab praegu ELi veealaste õigusaktide rakendamise aruannet. Millised peamised konkreetsed meetmed pakub välja komisjon, et lahendada probleemid, millega Euroopa ja maailm, eelkõige arengumaad, 21. sajandil silmitsi seisavad, ja kaitsta veevarusid, tagada vee kvaliteet ja kättesaadavus kogu maailmas ning parandada veealastest eesmärkidest teavitamist ja nende rakendamist?

Esitatud: 25.1.2012

Edastatud: 27.1.2012

Vastuse tähtaeg: 3.2.2012