Parlamentná otázka - O-000013/2012Parlamentná otázka
O-000013/2012

    6. svetové fórum o vode v Marseille, 12. - 17. marca 2012

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000013/2012
  Komisii
  článok 115 rokovacieho poriadku
  Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils
  v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  Postup : 2012/2552(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000013/2012
  Predkladané texty :
  O-000013/2012 (B7-0101/2012)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  6. svetové fórum o vode, jedinečná platforma, kde sa môžu odborníci v oblasti vody, tvorcovia politík a osoby s rozhodovacou právomocou zo všetkých regiónov sveta stretnúť, diskutovať a snažiť sa nájsť riešenia v oblasti vody, sa bude konať v Marseille v dňoch 12.  17. marca 2012.

       Aká je úloha Komisie v politickom procese, ktorý vedie k zorganizovaniu 6. svetového fóra o vode?

       Aký je prístup EÚ k podpore riešení v oblasti vody, aby sa zabezpečil ďalší pokrok na globálnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a tiež s cieľom bojovať proti chudobe a zmene klímy? Bude Komisia podporovať prístup viacúrovňového riadenia v otázkach vody a zdôrazňovať úlohu regionálneho a miestneho rozmeru?

       So zreteľom aj na budúcu koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov a správu o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti vody, o ktorej momentálne rokuje Parlament, čo sú hlavné konkrétne činnosti, ktoré Komisia navrhuje s cieľom riešiť problémy, ktorým musí v 21. storočí čeliť Európa a svet, predovšetkým rozvojové krajiny, aby chránili vodné zdroje, zabezpečili kvalitu vody a jej dostupnosť na celom svete a zlepšili dialóg o cieľoch v oblasti vody a ich uplatňovania?

  Predložené: 25.1.2012

  Postúpené: 27.1.2012

  Termín na zodpovedanie: 3.2.2012