Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000014/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000014/2012

  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) - kriseundtagelse

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000014/2012
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Pervenche Berès, Marian Harkin
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2012/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000014/2012
Indgivne tekster :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentet har godkendt Kommissionens forslag om forlængelse af den kriseundtagelse for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), der blev indført i 2009 som en del af genopretningsplanen. EGF har vist sig nyttig i forbindelse med afbødning af følgerne af den økonomiske krise og afværgelse af sociale katastrofer på lokalt plan, samtidig med at der sikres støtte til uddannelse og omskoling af arbejdstagere med henblik på at genintegrere dem på arbejdsmarkedet under vanskelige beskæftigelsesmæssige vilkår. Undtagelsesbestemmelsen øgede fondens fleksibilitet, og medlemsstaterne gjorde i stort omfang brug af den. Mellem 2009 og 2011 blev der i 67 ud af 97 ansøgninger anmodet om støtte fra EFG i forbindelse med følgerne af den finansielle og økonomiske krise.

Eftersom Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) ikke nåede til politisk enighed om Kommissionens forslag i december 2011, kan medlemsstaterne ikke ansøge om støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en direkte følge af den globale finansielle og økonomiske krise i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006. Udløbet af denne undtagelsesbestemmelse skal ses i sammenhæng med den stigende arbejdsløshed og den fortsatte nedgang i økonomien i EU. I december 2011 modtog Kommissionen 13 ansøgninger i henhold til kriseundtagelsen, herunder 3 ansøgninger fra et land fra et såkaldt blokerende mindretal i Rådet.

Indgivet: 26.1.2012

Videresendt: 27.1.2012

Besvarelsesfrist: 17.2.2012