Parlamentin kysymys - O-000014/2012Parlamentin kysymys
O-000014/2012

  Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tilapäinen kriisiajan poikkeus

Suullisesti vastattava kysymys O-000014/2012
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Pervenche Berès, Marian Harkin
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000014/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentti on asettunut tukemaan komission ehdotusta pidentää kriisiaikana sovellettavaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) poikkeusjärjestelyä, joka otettiin käyttöön vuonna 2009 osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa. EGR osoittautui tarkoituksenmukaiseksi välineeksi talouskriisin seurausten lieventämisessä ja paikallistason sosiaalisten katastrofien ehkäisemisessä samalla kun sillä voitiin tukea koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen tarjoamista työntekijöille, jotta heidät voitaisiin järjestää uudelleen työelämään vaikeissa työllisyysoloissa. Poikkeusjärjestely teki rahastosta joustavamman ja jäsenvaltiot turvautuivat siihen hanakasti: vuosina 2009–2011 67:ssä kaikkiaan 97 hakemuksesta pyydettiin EGR-tukea rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksiin viitaten.

Ottaen huomioon, että neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) ei päässyt joulukuussa 2011 poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, jäsenvaltiot eivät voi asetuksen (EY) N:o 1927/2006 1 (1 a) artiklan nojalla hakea tukea maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä suoraan johtuvien syiden vuoksi työpaikkansa menettäneille työntekijöille. Poikkeuksen umpeutumista on tarkasteltava lisääntyvän työttömyyden ja kaikkialla EU:ssa heikkenevän taloudellisen tilanteen muodostamaa taustaa vasten. Komissio vastaanotti joulukuussa 2011 13 kriisiajan poikkeusjärjestelyn mukaista hakemusta, joista kolme tuli neuvostossa määrävähemmistöön kuuluvasta jäsenvaltiosta.

Jätetty: 26.1.2012

Välitetty: 27.1.2012

Määräaika: 17.2.2012