Parlementaire vraag - O-000014/2012Parlementaire vraag
O-000014/2012

  De crisisafwijking van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000014/2012
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Pervenche Berès, Marian Harkin
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Procedure : 2012/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000014/2012
Ingediende teksten :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Commissie om de tijdelijke crisisafwijking in het kader van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), ingevoerd in 2009 in het kader van het Europees economisch herstelplan, te verlengen. Het EFG heeft bewezen een doeltreffend instrument te zijn om de gevolgen van de financiële crisis te beperken en sociale rampen op lokaal niveau te voorkomen, door middel van het ondersteunen van de opleiding en omscholing van werknemers met het oog op hun herintegratie op de krappe arbeidsmarkt. Door middel van de crisisafwijking werd de flexibiliteit van het fonds vergroot en kon het door de lidstaten veelvuldig worden benut: in de periode 2009-2011 hielden 67 van de 97 verzoeken om steun uit het EFG verband met de gevolgen van de financiële en economische crisis.

Ten gevolge van het feit dat de Raad EPSCO er in december 2011 niet in is geslaagd tot een politiek akkoord te komen over het voorstel van de Commissie, kunnen de lidstaten geen aanvragen meer indienen voor de ondersteuning van werknemers die als gevolg van de mondiale financiële en economische crisis zijn ontslagen, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 bis van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Het einde van de looptijd van de crisisafwijking moet bezien worden in het licht van de stijgende werkloosheidscijfers en de nog altijd verslechterende economische situatie in de EU. In december 2011 heeft de Commissie 13 aanvragen in het kader van de crisisafwijking ontvangen, waaronder 3 aanvragen van een land dat behoort tot de zogeheten blokkerende minderheid in de Raad.

Ingediend: 26.1.2012

Doorgezonden: 27.1.2012

Uiterste datum beantwoording: 17.2.2012