Pytanie poselskie - O-000014/2012Pytanie poselskie
O-000014/2012

  Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000014/2012
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Pervenche Berès, Marian Harkin
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Procedura : 2012/2572(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000014/2012
Teksty złożone :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Parlament Europejski zatwierdził wniosek Komisji w sprawie przedłużenia związanego z kryzysem odstępstwa dotyczącego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), które zostało wprowadzone w 2009 r. jako część planu naprawczego. EFG okazał się być użytecznym narzędziem służącym łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego i zapobieganiu dramatom społecznym na poziomie lokalnym, a jednocześnie zapewniającym wsparcie w zakresie szkolenia i przekwalifikowania pracowników, aby umożliwić im ponowne znalezienie zatrudnienia w trudnych warunkach panujących na rynku pracy. Odstępstwo zwiększyło elastyczność funduszu i było szeroko wykorzystywane przez państwa członkowskie – w latach 2009-2011 67 spośród 97 wniosków dotyczyło wsparcia z EFG w związku ze skutkami kryzysu finansowego i gospodarczego.

Biorąc pod uwagę, że w grudniu 2011 r. Rada EPSCO nie osiągnęła porozumienia politycznego w sprawie wniosku Komisji, państwa członkowskie nie będą mogły ubiegać się o wsparcie dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, jak stanowi art. 1 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Wygaśnięcie odstępstwa należy rozpatrywać w kontekście rosnących stóp bezrobocia oraz dalszego pogarszania się sytuacji gospodarczej w całej UE. W grudniu 2011 r. Komisja otrzymała 13 wniosków w ramach odstępstwa związanego z kryzysem, w tym 3 wnioski z kraju należącego do tzw. „blokującej mniejszości” w Radzie.

Przedłożone: 26.1.2012

Przekazane: 27.1.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.2.2012