Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000029/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000029/2012

  Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000029/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2011/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000029/2012
Indgivne tekster :
O-000029/2012 (B7-0038/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Ud over fiskerisektorens vigtigste funktion, som består i at sikre forsyningen af fisk til befolkningen, og den betydning, sektoren som følge heraf har for balancen i udbuddet af fødevarer i medlemsstaterne, står den også for en lang række andre funktioner og målsætninger. Alle disse funktioner og målsætninger bidrager til fiskerisektorens samfundsøkonomiske betydning, der således langt fra kun kan vurderes på grundlag af værdien af de fisk, der landes.

Hertil kommer, at det ikke-industrielle fiskeri inden for fiskerisektoren generelt har en særlig betydning i samfundsøkonomisk, miljømæssig og kulturel henseende. Fiskeriets og herunder akvakulturens mangesidige funktioner kommer til udtryk på bl.a. så forskellige områder som følgende:

  de bidrager til kystsamfundenes udvikling og velfærd, til den lokale udvikling og til den direkte jobskabelse i sektoren

  de opretholdere og skaber økonomisk aktivitet og arbejdspladser i både de forudgående og efterfølgende produktionsled, der er knyttet til fiskeriet (bl.a. skibsbyggeriet, fiskeforarbejdningsindustrien, turismen og restaurationsbranchen)

  de forsyner befolkningen med produkter af høj kvalitet og stor ernæringsværdi såsom frisk fisk

  de bevarer den historiske kulturarv og lokale traditioner, der er knyttet til fiskerisektoren

  de støtter uddannelse og videnskabelig forskning i hav-, flodmundings- og ferskvandmiljøer og bidrager til udvidelse og ajourføring af kendskabet til tilstanden i disse økosystemer.

På baggrund af ovenstående bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1.  Hvilke foranstaltninger er under overvejelse med henblik på, at den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik på behørig måde anerkender og fremmer fiskerisektorens multifunktionalitet?

2.  På hvilken måde vil Kommissionen støtte det ikke-industrialiserede fiskeri og styrke dets bidrag til fiskerisektorens multifunktionalitet?

3.  Hvilke foranstaltninger er der konkret planlagt på hvert enkelt af ovennævnte områder?

4.  På hvilken måde vil Kommissionen i sine overvejelser vedrørende fremtiden for Den Europæiske Fiskerifond tage hensyn til den alvorlige økonomiske og sociale krise, som fiskerisektoren befinder sig i?

Indgivet: 7.2.2012

Videresendt: 9.2.2012

Besvarelsesfrist: 16.2.2012