Parlamenta jautājums - O-000052/2012Parlamenta jautājums
O-000052/2012

    Biometriskās pases

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000052/2012
  Komisijai
  Reglamenta 115. pants
  Carlos Coelho, Simon Busuttil
  PPE grupas vārdā
  Ioan Enciu, Henri Weber
  S&D grupas vārdā
  Cornelia Ernst
  GUE/NGL grupas vārdā
  Franziska Keller, Tatjana Ždanoka
  Verts/ALE grupas vārdā

  Padomes Regulas (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos pieņemšana 2004. gadā bija nozīmīgs ieguldījums ceļošanas dokumentu drošības uzlabošanā un uzticamākas saiknes nodrošināšanā starp pasēm un to turētājiem, tādējādi uzlabojot aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu.

  Taču pases drošība nav saistīta tikai ar pašu pasi: ir svarīga visa procedūra, sākot ar pases izdošanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu, tam sekojošo biometrisko datu noņemšanu un, visbeidzot, pārbaudi un salīdzināšanu robežkontroles punktos. Nav jēgas palielināt pasu drošību, vienlaikus joprojām nenovēršot vājās vietas citos ķēdes posmos.

  EP 2008. gadā veiktajā pārskatīšanā vērsa uzmanību uz to, ka joprojām nav uzkrāta liela pieredze šo jauno tehnoloģiju izmantošanā un pastāv pārāk daudz neatbildētu jautājumu saistībā ar:

       bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku pirkstu nospiedumu uzticamību un lietderību;

       biometrisko datu noņemšanas procesa uzticamību;

       iespējamiem trūkumiem identificēšanas sistēmās un kļūdu līmeni dažādās dalībvalstīs;

       pastāvošajām atšķirībām attiecībā uz to, kādi dokumenti ir jāiesniedz un kā šiem dokumentiem jābūt izdotiem (t. s. izcelsmes dokumenti).

  Tādēļ tika ieviesta trīs gadu pārskatīšanas klauzula, lai būtu iespējams veikt nepieciešamos pētījumus (ko EP pieprasījis katrā no minētajām jomām).

  Vai Komisija varētu darīt zināmu, vai prasīto pētījumu rezultāti jau ir pieejami? Vai Komisija apsver iespēju atkārtoti izvērtēt noteikumus, ņemot vērā iespējamās problēmas vairākās dalībvalstīs? (Piemēram, tiek apgalvots, ka no 500 000 līdz 1 000 000 no 6,5 miljoniem biometrisko pasu, kas atrodas apritē Francijā, ir falsificētas, jo ir izdotas uz krāpniecisku dokumentu pamata, un ka pārbaude, ko veikusi Rērmondas (Nīderlande) pašvaldība, ir atklājusi, ka 21 % no 448 gadījumiem noņemtie pirkstu nospiedumi nebija pārbaudāmi un līdz ar to tiem nebija nekādas vērtības.)

  Iesniegšanas datums: 6.3.2012

  Nosūtīts: 8.3.2012

  Termiņš atbildei: 15.3.2012