Парламентарен въпрос - O-000059/2012Парламентарен въпрос
O-000059/2012

Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Klaus-Heiner Lehne
от името на Комисия по правни въпроси
Juan Fernando López Aguilar
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2012/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000059/2012
Внесени текстове :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисиите на Парламента, които са отговорни за сферата на съдебното обучение, приветстват отговора, даден от Европейската комисия на предложенията на Парламента, отправени в резолюциите на ЕП относно пространство на наказателно правосъдие на ЕС, Стокхолмската програма и съдебното обучение, както и на неговото предложение за пилотен проект. Все пак, като се има предвид, че членове 81 и 82 от ДФЕС предвиждат приемането в рамките на обикновената законодателна процедура на мерки, които са насочени към осигуряване на „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители“, и следователно предвиждат пълноценното участие на Парламента:

  1. Как смята Комисията да постигне целите си да гарантира, че на половината от лицата, практикуващи юридически професии в ЕС, ще бъде предложено обучение до 2020 г. и че те ефективно ще участват в предложеното обучение?
  2. Какви стъпки смята Комисията да предприеме, за да заздрави мрежата от органи за съдебно обучение в целия Съюз и да оптимизира ползата от националните и европейските институции за обучение, така че да осигури въвеждащи курсове в областта на националното и сравнителното право и правото на ЕС за съдии, прокурори и други лица, практикуващи юридически професии, на стабилна и постоянна основа, като в същото време преодолее присъщите трудности (заетост на съдиите, необходимост от целенасочена употреба на ограничените финансови средства, необходимост от подобряване на езиковите умения и/или разработване на многоезични инструменти за обучение) ?
  3. Как Комисията възнамерява да засили ролята на съществуващите доставчици на услуги по обучение и на мрежите за обучение в контекста на своето предложение за нова програма „Правосъдие“, за да им даде възможност да допринесат пълноценно за постигане на целите на Стокхолмската програма?
  4. Как Комисията смята да се възползва от желанието на Парламента да бъде активен участник не само в определянето на политиката за съдебните обучения, но и в изграждането на организацията на предложения пилотен проект?

Внесен: 8.3.2012

Предаден: 12.3.2012

Краен срок за отговор: 19.3.2012