Parlamentní otázka - O-000059/2012Parlamentní otázka
O-000059/2012

  Soudní vzdělávání

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000059/2012
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Klaus-Heiner Lehne
za Výbor pro právní záležitosti
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2012/2575(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000059/2012
Předložené texty :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Hlasování :
Přijaté texty :

Parlamentní výbory odpovědné za soudní vzdělávání vítají reakci Komise na návrhy uvedené v usneseních Parlamentu o prostoru trestního soudnictví v EU, o Stockholmském programu a o soudním vzdělávání a zároveň vítají i návrh pilotního projektu. S ohledem na to, že články 81 a 82 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že opatření zajišťující „podporu vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“ jsou přijímána řádným legislativním postupem a tedy plně zapojují Parlament:

Předložení: 8.3.2012

Postoupení: 12.3.2012

Platné do: 19.3.2012