Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000059/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000059/2012

  Uddannelse af retsvæsenets aktører

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Procedure : 2012/2575(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000059/2012
Indgivne tekster :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Parlamentets udvalg med ansvar for uddannelse af retsvæsenets aktører hilser det velkomment, at Kommissionen har reageret på de forslag, Parlamentet har stillet i beslutninger vedrørende et europæisk strafferetligt område, Stockholmprogrammet og uddannelse af retsvæsenets aktører, og stillet forslag om et pilotprojekt. Da foranstaltninger til støtte for "uddannelse af dommere og anklagere samt andet personale i retsvæsenet" ifølge artikel 81 og 82 i TEUF imidlertid skal vedtages gennem den almindelige lovgivningsprocedure, altså med fuld inddragelse af Parlamentet, bedes Kommissionen oplyse følgende:

Indgivet: 8.3.2012

Videresendt: 12.3.2012

Besvarelsesfrist: 19.3.2012