Parlamento klausimas - O-000059/2012Parlamento klausimas
O-000059/2012

  Teisėjų mokymas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000059/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Klaus-Heiner Lehne
Teisės reikalų komiteto vadu
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2012/2575(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000059/2012
Pateikti tekstai :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Parlamento komitetai, atsakingi už teisėjų mokymą, džiaugiasi Komisijos pateiktu atsakymu dėl Parlamento rezoliucijose suformuluotų pasiūlymų dėl ES baudžiamojo teisingumo erdvės, Stokholmo programos ir teisėjų mokymo ir jos pasiūlymu dėl bandomojo projekto. Be to, atsižvelgiant į tai, kad SESV 81 ir 82 straipsniuose, pagal įprastą teisėkūros procedūrą, numatoma priimti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti paramą teisėjų ir teismų darbuotojų mokymui, taigi ir visapusiškam Parlamento dalyvavimui:

Pateikta: 8.3.2012

Perduota: 12.3.2012

Atsakyti iki: 19.3.2012