Parlamenta jautājums - O-000059/2012Parlamenta jautājums
O-000059/2012

  Apmācība tieslietu jomā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000059/2012
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Klaus-Heiner Lehne
Juridiskā komiteja komitejas vārdā
Juan Fernando López Aguilar
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2012/2575(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000059/2012
Iesniegtie teksti :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Parlamenta komitejas, kuru kompetencē ir jautājumi par apmācību tieslietu jomā atzinīgi vērtē Komisijas atbildi uz Parlamenta ieteikumiem, kas minēti tā rezolūcijās par ES krimināltiesiskuma telpas izveidošanu, Stokholmas programmu un apmācību tieslietu jomā, un tās priekšlikumu izmēģinājuma projektam. Tomēr, ņemot vērā, ka LESD 81. un 82. pantā ir paredzēts, ka to pasākumu pieņemšana, kuru mērķis ir nodrošināt „atbalstu tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācībām”, notiek saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un šā iemesla dēļ Parlaments ir pilnībā jāiesaista šajā procesā:

Iesniegšanas datums: 8.3.2012

Nosūtīts: 12.3.2012

Termiņš atbildei: 19.3.2012