Pytanie poselskie - O-000059/2012Pytanie poselskie
O-000059/2012

  Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Klaus-Heiner Lehne
Komisji Prawnej
Juan Fernando López Aguilar
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2012/2575(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000059/2012
Teksty złożone :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Komisje parlamentarne posiadających uprawnienia w obszarze szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości przyjmują z zadowoleniem odpowiedź Komisji w sprawie zaleceń określonych w rezolucjach Parlamentu dotyczących obszaru sadownictwa karnego, programu sztokholmskiego i szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz wniosek Komisji w sprawie projektu pilotażowego. Mając jednak na uwadze, że art. 81 i 82 TFUE przewidują przyjęcie zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą środków mających na celu „wspieranie szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości” i w związku z tym przewidują pełne zaangażowanie Parlamentu:

Przedłożone: 8.3.2012

Przekazane: 12.3.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.3.2012