Parlamentná otázka - O-000059/2012Parlamentná otázka
O-000059/2012

  Odborná justičná príprava

Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Klaus-Heiner Lehne
v mene Výboru pre právne veci
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2012/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000059/2012
Predkladané texty :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Parlamentné výbory s pôsobnosťou v oblasti odbornej justičnej prípravy vítajú odpoveď Komisie na návrhy uvedené v uzneseniach Parlamentu o oblasti trestného súdnictva v EÚ, o Štokholmskom programe a o odbornej justičnej príprave a vítajú jej návrh pilotného projektu. Vzhľadom na články 81 a 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa ustanovuje prijatie opatrení zameraných na „podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ v súlade s riadnym legislatívnym postupom, a teda zapájanie Parlamentu v plnej miere:

Predložené: 8.3.2012

Postúpené: 12.3.2012

Termín na zodpovedanie: 19.3.2012