Parlamendi esitatud küsimused
PDF 102kWORD 25k
2. aprill 2012
O-000094/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000094/2012

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

fraktsiooni ALDE nimel


  Teema:  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia-visiidi järelmeetmed ning hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon viibis Sitsiilias 24.–26. novembrini 2011, et tutvuda sisserändajate vastuvõtukeskustega. Pärast külaskäiku paluti Itaalia ametivõimudelt täiendavat teavet, kuid seda ei ole seniajani antud. See teave on väga oluline, et mõista 2011. aastal toimunut ja tagada sisserändajate ning nende kaitsega seotud probleemide asjakohane lahendamine. Pärast 17. märtsi on sadu inimesi Lampedusa saarele toimetanud paatidest leitud viis surnut. 74 Somaalia sisserändajat hoiti kolm päeva Tuneesia kalalaeval Lampedusast lõunas, enne kui nad Tuneesiasse tagasi saadeti. Komisjonil palutakse üksikasjalikult selgitada (vajaduse korral Itaalia ametivõimudelt teavet paludes) järgmisi küsimusi:

1.  meetmed, mida EL ja Itaalia kavatsevad võtta, et täita otsust, mille Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda langetas kohtuasjas Hirsi Jamaa ja teised versus Itaalia;

2.  viimasel ajal saabunud sisserändajad ning hädaolukorra lahendamise viis;

3.  konkreetselt Lampedusa saare kohta: sinna tulnud inimeste arv ja saabumise aeg, igas keskuses vastu võetud inimeste arv ning Lampedusa saarelt teistesse, mandril asuvatesse keskustesse üleviidud inimeste arv; Lampedusa sadama sisserändajate jaoks ebaturvaliseks kuulutamise õiguslik raamistik ja põhjused; kas on oodata, et otsus vaadatakse läbi, ning kui jah, siis millal; Lampedusa keskuse ümberkujundamise ajakava ja õiguslik raamistik ning selle keskuse meediale ja Euroopa Nõukogu delegatsioonile sulgemise põhjused, ning kas ja millal kavatsetakse see otsus uuesti läbi vaadata;

4.  kinnipidamiskeskuste (CIE – kus toimub identifitseerimine ja väljasaatmine) ja varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuste (CARA) õiguslik raamistik ning miks CIEdes paiknevaid varjupaigataotlejaid ei viida peale varjupaiga taotlemist üle CARAdesse; varjupaigataotluste töötlemist ja taotluste tulemusi käsitlev üksikasjalik teave;

5.  Itaalia ja Tuneesia ning Liibüa vaheliste praeguste ja eelnevate kokkulepete tekstid ja üksikasjalik teave nende kokkulepete praktilise rakendamise kohta, eelkõige pärast Itaalia peaministri külaskäiku Liibüasse 2012. aasta jaanuaris;

6.  Sitsiilias asuvate CIEde ja CARAde juhtimine nii struktuuride paiknemise kui ka töövõtjatega seoses; kas vastuvõtutingimusi on parandatud (vajalikud remonditööd Salina Grande CARAs ning inimestele asjakohase riietuse jagamine Mineo CARAs);

7.  kinnitused projekti Presidium jätkumise kohta järgmistel aastatel;

8.  saadud ELi vahendid ja nende kasutamine sisserände haldamiseks 2011. ja 2012. aastal ning üksikasjalik teave Frontexi tegevuse kohta Sitsiilias.

Esitatud: 2.4.2012

Edastatud: 4.4.2012

Vastuse tähtaeg: 11.4.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika