Parlementaire vragen
PDF 9kWORD 26k
2 april 2012
O-000094/2012

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000094/2012

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

namens de ALDE-Fractie


  Betreft:  Follow-up van het bezoek van de LIBE-delegatie van het EP aan Sicilië en nieuwe dodelijke incidenten in het Middellandse Zeegebied

Van 24 tot en met 26 november 2011 bracht een delegatie van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Parlement een bezoek aan Sicilië om daar centra voor migranten te inspecteren. Naar aanleiding van dit bezoek werd de Italiaanse autoriteiten om nadere informatie gevraagd, die tot dusver nog niet werd gegeven. Deze informatie is van essentieel belang om een duidelijk beeld te krijgen van wat er in 2011 is gebeurd en om te kunnen waarborgen dat er adequaat met migratie- en beschermingskwesties wordt omgegaan. In de tussentijd zijn er sinds 17 maart 2012 vijf doden aangetroffen in op Lampedusa aangekomen boten met honderden opvarenden. Vierenzeventig Somalische migranten werden drie dagen lang ten zuiden van Lampedusa vastgehouden op een Tunesische vissersboot, om vervolgens naar Tunesië te worden teruggestuurd. Kan de Commissie, indien nodig via een verzoek aan de Italiaanse autoriteiten, nadere gegevens verstrekken die in het bijzonder betrekking op het volgende hebben:

1.  de maatregelen die de EU en Italië overwegen om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak-Hirsi Jamaa e.a. tegen Italië;

2.  de onlangs binnengevaren boten en de manier waarop met noodsituaties is omgegaan;

3.  voor Lampedusa in het bijzonder: de aankomstdata van de migranten, het aantal migranten, het aantal personen dat in ieder centrum is opgevangen, de overplaatsingen van Lampedusa naar andere centra op het vasteland; het rechtskader en de redenen voor het bestempelen van Lampedusa als "onveilige haven" voor migranten; of dit besluit naar verwachting zal worden herzien en zo ja, wanneer; het tijdschema voor de herstructurering van het centrum op Lampedusa, het rechtskader en de redenen voor het sluiten van het centrum voor de media en de delegatie van de Raad van Europa; of dit besluit zal worden herzien en zo ja, wanneer;

4.  het rechtskader voor CIE's (identificatie- en uitzettingscentra) en CARA's (opvangcentra voor asielzoekers), en waarom asielzoekers in CIE's niet worden overgeplaatst naar CARA's wanneer zij asiel aanvragen; details over de verwerking van asielaanvragen en het resultaat daarvan;

5.  de tekst van de huidige en vorige overeenkomsten tussen respectievelijk Italië en Tunesië en Italië en Libië, en details over de toepassing van deze overeenkomsten in de praktijk, met name na het bezoek van de Italiaanse premier aan Libië in januari 2012;

6.  het beheer van de CIE's en CARA's op Sicilië, zowel wat de locatie van de gebouwen als wat het bestuur betreft; of de opvangsituatie al is verbeterd (renovatiewerkzaamheden in de CARA van Salina Grande; bijstand en verstrekking van passende kledij in de CARA van Mineo);

7.  vooruitzichten voor de voortzetting van het Presidiumproject de komende jaren;

8.  de ontvangen EU-middelen en hoe deze tot dusver zijn gebruikt met betrekking tot het migratiebeheer in 2011 en 2012; de activiteiten van Frontex op Sicilië.

Ingediend: 2.4.2012

Doorgezonden: 4.4.2012

Uiterste datum beantwoording: 11.4.2012

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid