Parlamentné otázky
PDF 110kWORD 39k
2. apríla 2012
O-000094/2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000094/2012

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

v mene skupiny ALDE


  Vec:  Opatrenia v nadväznosti na návštevu delegácie EP LIBE na Sicílii a nedávne úmrtia v Stredozemí

Delegácia parlamentného výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) navštívila v dňoch 24. – 26. novembra 2011 Sicíliu s cieľom monitorovať centrá pre migrantov. V nadväznosti na túto návštevu boli talianske orgány požiadané o ďalšie informácie, ktoré však doposiaľ neboli poskytnuté. Tieto informácie sú nevyhnutné pre pochopenie toho, čo sa stalo v roku 2011, a zabezpečenie vhodného riešenia problémov spojených s migráciou a ochranou.  Medzičasom sa na člnoch, ktoré doplávali do Lampedusy po 17. marci a ktoré prevážali stovky ľudí, našlo päť mŕtvych osôb. Tri dni boli južne od Lampedusy držaní na tuniskom rybárskom člne sedemdesiati štyria somálski migranti a následne boli poslaní späť do Tuniska. Od Komisie sa požaduje, aby poskytla podrobné informácie, a to v prípade potreby aj prostredníctvom ich vyžiadania od talianskych orgánov, ktoré sa týkajú najmä:

1.  opatrení, ktoré EÚ a Taliansko plánujú prijať s cieľom vykonať rozsudok veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Hirsi Jamaa a ďalší vs. Taliansko;

2.  nedávnych príchodov a spôsobu, akým sa riešila núdzová situácia;

3.  osobitne k ostrovu Lampedusa: dátumov príchodov a počtov príslušných osôb, počtov osôb umiestnených v každom centre a presunov z Lampedusy do iných centier na pevnine; právneho rámca a dôvodov vyhlásenia prístavu na ostrove Lampedusa za nebezpečný prístav pre migrantov; skutočnosti, či sa očakáva prehodnotenie tohto rozhodnutia; harmonogramu reštrukturalizácie centra na Lampeduse a právneho rámca, ako aj dôvodov jeho uzavretia pre médiá a delegáciu Rady Európy; a skutočnosti, či sa tohto rozhodnutie prehodnotí, a ak áno, kedy;

4.  právneho rámca pre CIEs (strediská pre identifikáciu a vyhostenie) a CARAs (prijímajúce strediská pre žiadateľov o azyl) a skutočnosti, prečo žiadatelia o azyl v CIEs nie sú presúvaní do CARAs po tom, ako požiadali o azyl; podrobných údajov o vybavovaní žiadostí o azyl a ich výsledkoch;

5.  znenia súčasných a predchádzajúcich dohôd medzi Talianskom, Tuniskom a Líbyou a podrobných informácií o ich vykonávaní v praxi, najmä v nadväznosti na návštevu talianskeho premiéra v Líbyi v januári 2012;

6.  riadenia CIEs a CARAs na Sicílii v súvislosti s umiestnením týchto štruktúr a zmluvných agentúr; skutočnosti, či sa zlepšili podmienky prijímania (rekonštrukčné práce v CARA v Salina Grande, poskytovanie pomoci a náležitého ošatenia v CARA v Mineo);

7.  ubezpečenia o pokračovaní projektu Presidium v budúcich rokoch;

8.  prijatých finančných prostriedkoch z EÚ a spôsobe, akým boli využité v súvislosti s manažmentom migrácie v rokoch 2011 a 2012; a činností agentúry FRONTEX na Sicílii.

Predložené: 2.4.2012

Postúpené: 4.4.2012

Termín na zodpovedanie: 11.4.2012

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia