Parlamentsfrågor
PDF 105kWORD 27k
2 april 2012
O-000094/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000094/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

för ALDE-gruppen


  Angående:  Uppföljning av LIBE-delegationens resa till Sicilien och nyligen inträffade dödsfall i Medelhavet

En delegation från Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) besökte Sicilien den 24–26 november 2011 för att kontrollera anläggningar för migranter. Efter besöket uppmanades de italienska myndigheterna att lämna kompletterande uppgifter, men inga uppgifter har hittills erhållits. Dessa uppgifter är ytterst viktiga för att förstå vad som hände 2011 och för att säkerställa att utmaningar med anknytning till migration och skydd hanteras på rätt sätt. Under tiden har fem personer påträffats döda i båtar med hundratals personer ombord som anlände till Lampedusa efter den 17 mars. 74 somaliska migranter hölls kvar på en tunisisk fiskebåt söder om Lampedusa i tre dagar innan de skickades tillbaka till Tunisien. Kommissionen uppmanas att lämna uppgifter, vid behov genom att begära sådan information från de italienska myndigheterna, om i första hand följande:

1.  Hur EU och Italien att avser att gå tillväga för att genomföra domen från den stora kammaren vid Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i fallet Hirsi Jamaa m.fl. mot Italien.

2.  De människor som har anlänt den senaste tiden och hur krissituationen har hanterats.

3.  Om Lampedusa, särskilt följande: När migranterna anlände och hur många personer det rör sig om, antalet personer som är inhysta i varje anläggning, transporterna från Lampedusa till andra anläggningar på fastlandet. De rättsliga bestämmelser och de skäl som ligger till grund för att Lampedusas hamn har förklarats vara en ”osäker hamn” för migranter. Huruvida det finns planer på att se över beslutet, och i så fall när. Tidsramen för omstruktureringen av anläggningen i Lampedusa samt de rättsliga bestämmelser och skäl som ligger till grund för att anläggningen har stängts för medierna och Europarådets delegation. Huruvida detta beslut kommer att ses över, och i så fall när.

4.  De bestämmelser som reglerar anläggningar för identifiering och utvisning och mottagningsanläggningar för asylsökande, och varför asylsökande i de förstnämnda anläggningarna inte flyttas över till anläggningar för asylsökande så snart de har ansökt om asyl. Hur asylansökningar hanteras och hur resultaten av dessa ansökningar ser ut.

5.  Innehållet i de befintliga och tidigare avtalen mellan Italien och Tunisien och Libyen och hur de tillämpas i praktiken, särskilt efter den italienska premiärministerns besök i Libyen i januari 2012.

6.  Förvaltningen av anläggningar för identifiering och utvisning och mottagningsanläggningar för asylsökande på Sicilien, både när det gäller anläggningarnas placering och de organ som driver dessa anläggningar. Om mottagningsförhållandena (nödvändiga renoveringar vid mottagningsanläggningen för asylsökande i Salina Grande samt stöd och tillhandahållande av lämpliga kläder på motsvarande anläggning i Mineo) har förbättrats.

7.  Garantier för att presidieprojektet kommer att fortsätta under kommande år.

8.  Vilken EU-finansiering som har betalats ut och hur denna finansiering har använts i samband med migrationsfrågor under 2011 och 2012. Frontex verksamhet på Sicilien.

Ingiven: 2.4.2012

Vidarebefordrad: 4.4.2012

Sista svarsdag: 11.4.2012

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy