Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000097/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000097/2012

    Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν

  2.4.2012

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000097/2012
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Pino Arlacchi, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Thijs Berman, Jens Geier
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Τον Δεκέμβριο του 2010 το Κοινοβούλιο ενέκρινε, με ευρεία πλειοψηφία, έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Η εν λόγω έκθεση περιέγραφε μια μη στρατιωτική στρατηγική και επικεντρωνόταν σε τέσσερεις κύριους τομείς: διεθνής βοήθεια και συντονισμός, ειρηνευτική διαδικασία, εκπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων, και εξάλειψη της καλλιέργειας οπίου μέσω της εναλλακτικής ανάπτυξης.

  Η έκθεση ήταν το αποτέλεσμα ενός πλήρους έτους εργασίας του εισηγητή και ορισμένων άλλων βουλευτών που συμμετείχαν στη κατάρτισή της. Περιελάμβανε μια δέσμη συγκεκριμένων αιτημάτων προς την HR/VP, το Συμβούλιο, και την Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ζητούσε να δημιουργηθεί μια κεντρική βάση δεδομένων σχετικά με το κόστος και τον αντίκτυπο της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν και να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη ομάδα όλων των δράσεων που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα στη χώρα η ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ζητούσε επίσης να εντατικοποιηθεί η εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων και να τροποποιηθεί η εντολή της EUPOL. Τέλος, η έκθεση πρότεινε να εκπονηθεί ένα πενταετές σχέδιο για την εξάλειψη της παραγωγής οπίου στο Αφγανιστάν, με οργάνωση και χρηματοδότηση από την ΕΕ και τη Ρωσική Ομοσπονδία.

  Η έκθεση υπογράμμιζε επίσης τη σημασία της βελτίωσης της διαφάνειας, της δυνατότητας ιχνηλάτησης και της λογοδοσίας σε σχέση με το ένα δισεκατομμύριο ευρώ οικονομικής βοήθειας που παρέχουν κάθε χρόνο η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο Αφγανιστάν.

  Το Κοινοβούλιο επανέλαβε τη δέσμευσή του στην προαναφερόμενη στρατηγική στην έκθεσή του σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2011.

  Παρόλο αυτό το κοινοβουλευτικό έργο, οι δράσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον τομέα των πολιτικών της ΕΕ για το Αφγανιστάν φαίνεται να αγνοούν τα πορίσματα και τις προτάσεις των εκθέσεων αυτών καθώς και την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια οργανωτική επιτροπή ΕΕ-Ρωσίας η οποία θα έχει ως καθήκον να χαράξει τις κατευθυντήριες γραμμές του πενταετούς σχεδίου για την εξάλειψη του οπίου.

  Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να καλύψει το σοβαρό αυτό κενό σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο;

  Κατάθεση: 2.4.2012

  Διαβίβαση: 4.4.2012

  Λήξη προθεσμίας: 11.4.2012