Parlamendi esitatud küsimused
PDF 94kWORD 24k
2. aprill 2012
O-000097/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000097/2012

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Pino Arlacchi, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Thijs Berman, Jens Geier

fraktsiooni S&D nimel


  Teema:  Uus Afganistani strateegia

Detsembris 2010 võttis parlament suure häälteenamusega vastu raporti uue Afganistani strateegia kohta. Raportis rõhutatakse mittesõjalist strateegiat ja keskendutakse neljale põhivaldkonnale: rahvusvaheline abi ja koordineerimine, rahuprotsess, politsei väljaõpe ning oopiumikasvatuse likvideerimine alternatiivsete arengusuundade abil.

Raport valmis raportööri ja paljude teiste parlamendiliikmete aastapikkuse töö tulemusena. Selles sisaldub rida konkreetseid nõudeid liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule ja komisjonile. Muu hulgas nõutakse, et loodaks keskne ELi andmebaas ELi Afganistanile antava abi maksumuse ja mõju kohta ning et sõltumatu rühm annaks põhjaliku hinnangu kõigile ELi ja liikmesriikide Afganistanis seni võetud meetmetele. Samuti nõutakse raportis politsei väljaõppe intensiivistamist ja EUPOLi volituste muutmist. Raportis tehakse ka ettepanek Afganistanis oopiumi tootmise likvideerimiseks, mida korraldavad ja rahastavad EL ja Venemaa Föderatsioon.

Raportis rõhutatakse ka läbipaistvuse, jälgitavuse ja aruandekohustuse tähtsust seoses ühe miljardi euro suuruse rahalise abiga, mida EL ja liikmesriigid Afganistanile igal aastal annavad.

Oma pühendumust eespool nimetatud strateegiale kinnitas parlament veel kord oma 2011. aasta detsembris vastu võetud raportis Afganistanile antava ELi rahalise abi eelarve kontrolli kohta.

Parlamendi suurest tööst hoolimata näib, et nõukogu ja komisjon on oma ELi Afganistani poliitikaga seotud meetmetes nimetatud raportite järeldusi ja ettepanekuid eiranud, samuti on eiratud algatust luua ELi ja Venemaa juhtkomitee, kelle ülesandeks oleks töötada välja viie aasta suunised oopiumi tootmise likvideerimise kohta.

Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et likvideerida see tõsine puudujääk parlamendiga tehtavas koostöös?

Esitatud: 2.4.2012

Edastatud: 4.4.2012

Vastuse tähtaeg: 11.4.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika