Întrebare parlamentară - O-000097/2012Întrebare parlamentară
O-000097/2012

  O nouă strategie pentru Afganistan

2.4.2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000097/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Pino Arlacchi, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Thijs Berman, Jens Geier
în numele Grupului S&D

În decembrie 2010, Parlamentul a adoptat, cu o largă majoritate, un raport privind o nouă strategie pentru Afganistan. Acest raport a schiţat o strategie nemilitară şi a vizat patru mari domenii: ajutorul şi coordonarea internaţionale, procesul de pace, formarea forţelor de poliţie şi eliminarea culturilor de opiu prin dezvoltarea alternativă.

Raportul a fost rezultatul unui an întreg de muncă realizată de raportor şi de o serie de alţi deputaţi implicaţi. Acesta a inclus un set de cerinţe specifice adresate ÎR/VP, Consiliului şi Comisiei. Raportul a solicitat, printre altele, crearea unei baze de date europene centralizate cu privire la costurile şi impactul ajutorului acordat de UE Afganistanului, precum şi o evaluare aprofundată realizată de către o echipă independentă a tuturor acţiunilor întreprinse de UE şi statele membre în această ţară până în prezent. El a solicitat, de asemenea, intensificarea formării forţelor de poliţie şi modificarea mandatului EUPOL. Nu în ultimul rând, raportul a propus elaborarea unui plan de cinci ani de eliminare a producţiei de opiu în Afganistan, care să fie organizat şi finanţat de UE şi de Federaţia Rusă.

De asemenea, raportul a subliniat importanţa sporirii transparenţei, trasabilităţii şi a responsabilităţii în ceea ce priveşte suma de 1 miliard EUR de asistenţă financiară, acordată în fiecare an de UE şi de statele membre Afganistanului.

Parlamentul a reiterat angajamentul său faţă de strategia sus-menţionată în raportul său privind controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului, adoptat în decembrie 2011.

În ciuda acestei activităţi parlamentare, acţiunile Consiliului şi Comisiei în domeniul politicilor UE pentru Afganistan par să fi ignorat concluziile şi propunerile din aceste rapoarte, precum şi iniţiativa de a institui un comitet de coordonare UE-Rusia, însărcinat cu elaborarea orientărilor pentru planul de cinci ani de eliminare a opiului.

Ce măsuri concrete intenţionează Comisia să ia pentru a remedia această deficienţă gravă în cooperarea cu Parlamentul?

Depunere: 2.4.2012

Trimisă: 4.4.2012

Termen pentru răspuns: 11.4.2012