Parlamentná otázka - O-000097/2012Parlamentná otázka
O-000097/2012

    Nová stratégia pre Afganistan

  2.4.2012

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000097/2012
  Komisii
  článok 115 rokovacieho poriadku
  Pino Arlacchi, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Thijs Berman, Jens Geier
  v mene skupiny S&D

  V decembri 2010 prijal Parlament veľkou väčšinou správu o novej stratégii pre Afganistan. Táto správa priniesla koncepciu nevojenskej stratégie a zamerala sa na štyri hlavné oblasti: medzinárodnú pomoc a koordináciu, mierový proces, odbornú prípravu polície a zrušenie pestovania ópia prostredníctvom alternatívneho rozvoja.

  Správa bola výsledkom celoročnej práce spravodajcu a ďalších viacerých zapojených poslancov. Zahŕňala súbor špecifických požiadaviek adresovaných podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke, Rade a Komisii. Požaduje sa v nej okrem iného centralizovaná databáza EÚ v oblasti nákladov a vplyvu pomoci EÚ v Afganistane, ako aj hĺbkové vyhodnotenie nezávislým tímom, ktoré by sa týkalo všetkých doteraz prijatých opatrení EÚ a členských štátov. V správe sa tiež požaduje zintenzívnenie odbornej prípravy polície a zmena mandátu policajnej misie Európskej únie (EUPO). V neposlednom rade správa navrhla päťročný plán na odstránenie produkcie ópia v Afganistane, ktorý majú organizovať a financovať Európska únia a Ruská federácia.

  V správe sa zdôrazňuje aj dôležitosť zlepšenia transparentnosti, sledovateľnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o jednu miliardu eur finančnej pomoci, ktorú Afganistanu každoročne poskytujú EÚ a členské štáty.

  Parlament zopakoval svoj ​​záväzok voči uvedenej stratégii v správe o kontrole rozpočtu finančnej pomoci EÚ Afganistanu, ktorá bola prijatá v decembri 2011.

  Napriek všetkej tieto parlamentnej práci sa zdá, že Rada a Komisia vo svojich opatreniach v oblasti politík EÚ pre Afganistan ignorovali závery a návrhy z týchto správ, rovnako ako iniciatívu na vytvorenie riadiaceho výboru EÚ – Rusko, ktorého úlohou by bolo vypracovať usmernenia pre päťročný plán na odstránenie produkcie ópia.

  Aké konkrétne opatrenia má Komisia v úmysle prijať, aby sa vyriešil tento vážny nedostatok v spolupráci s Európskym parlamentom?

  Predložené: 2.4.2012

  Postúpené: 4.4.2012

  Termín na zodpovedanie: 11.4.2012