Parlamentsfråga - O-000097/2012Parlamentsfråga
O-000097/2012

    En ny strategi för Afghanistan

  2.4.2012

  Fråga för muntligt besvarande O-000097/2012
  till kommissionen
  Artikel 115 i arbetsordningen
  Pino Arlacchi, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Véronique De Keyser, Thijs Berman, Jens Geier
  för S&D-gruppen

  I december 2010 antog parlamentet med stor majoritet ett betänkande om en ny strategi för Afghanistan. I betänkandet skisseras en icke militär strategi med fokus på fyra huvudområden: internationellt bistånd och samordning, fredsprocessen, polisutbildning och avskaffande av opiumodling genom alternativ utveckling.

  Betänkandet var resultatet av ett helt års arbete av föredraganden och ett antal andra inblandade ledamöter. Det innehöll en rad specifika begäranden till den höga representanten/kommissionens vice ordförande, rådet och kommissionen. Bland annat efterlystes en centraliserad EU-databas över kostnaderna för och effekten av EU:s bistånd till Afghanistan samt en djupgående utvärdering av EU:s och medlemsstaternas samtliga insatser i landet hittills, som ska utföras av en oberoende enhet. I betänkandet efterlystes även en förstärkning av polisutbildningen och en ändring av Eupols uppdrag. Sist men inte minst föreslogs att EU och Ryska federationen skulle lägga fram och finansiera en femårsplan för avskaffandet av opiumodling i Afghanistan.

  I betänkandet underströks dessutom betydelsen av att förbättra insynen, spårbarheten och möjligheten att utkräva ansvar för det ekonomiska bistånd på en miljard euro som EU och medlemsstaterna varje år utbetalar till Afghanistan.

  Parlamentet upprepade sitt engagemang för den nämnda strategin i sitt betänkande om budgetkontroll av EU:s ekonomiska bistånd till Afghanistan, som antogs i december 2011.

  Trots allt detta arbete i parlamentet tycks rådet och kommissionen inte ha tagit hänsyn till slutsatserna och förslagen i dessa betänkanden i sina åtgärder för EU:s Afghanistanpolitik. Detsamma gäller initiativet att skapa en gemensam förvaltningskommitté för EU och Ryssland som ska utforma riktlinjer för femårsplanen för avskaffandet av opium.

  Vilka konkreta åtgärder planerar kommissionen att vidta för att lösa dessa allvarliga samarbetsproblem med parlamentet?

  Ingiven: 2.4.2012

  Vidarebefordrad: 4.4.2012

  Sista svarsdag: 11.4.2012