Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000100/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000100/2012

  Βιομετρικά διαβατήρια

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000100/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών εγκρίθηκε το 2004, ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων. Έπειτα από την αναθεώρηση που ακολούθησε το 2008, κατέστη εμφανής η ανάγκη να παρέχονται και άλλα στοιχεία που αφορούν ορισμένες ελλείψεις στην «αλυσίδα» των διαβατηρίων: από τα έγγραφα που υποβάλλονται κατά την αίτηση έκδοσης διαβατηρίων, μέχρι τα σημεία συλλογής δεδομένων και διεξαγωγής συνοριακών ελέγχων με τη χρήση του βιομετρικού συστήματος.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να επιβεβαιώσει εάν είναι ήδη διαθέσιμα τα αποτελέσματα των μελετών οι οποίες έχουν ζητηθεί; Σκοπεύει η Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη;

Επιπλέον, έχει εκπονήσει η Επιτροπή πρόσφατη έρευνα σχετικά με την αποδοτικότητα κόστους των επονομαζόμενων βιομετρικών συστημάτων δεύτερης γενιάς; Σκοπεύει η Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης οικονομικής αποδοτικότητας για τους πολίτες που ανανεώνουν τα διαβατήρια τους;

Τέλος, θα μπορούσε η Επιτροπή να προτείνει άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας, κλοπής και παραποίησης βιομετρικών διαβατηρίων;

Κατάθεση: 13.4.2012

Διαβίβαση: 17.4.2012

Λήξη προθεσμίας: 24.4.2012