Pytanie poselskie - O-000101/2012Pytanie poselskie
O-000101/2012

  Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP - zmiana ustawodawstwa dotyczącego wyrobów medycznych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000101/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Philippe Juvin, Thomas Ulmer
w imieniu grupy PPE
Linda McAvan, Gilles Pargneaux
w imieniu grupy S&D
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
w imieniu grupy ALDE
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Marina Yannakoudakis
w imieniu grupy ECR
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Oreste Rossi
w imieniu grupy EFD

Procedura : 2012/2621(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000101/2012
Teksty złożone :
O-000101/2012 (B7-0118/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Mając na uwadze zamiar Komisji dokonania przeglądu ram prawnych dotyczących wyrobów medycznych kieruje do niej następujące pytanie: jak rozwiąże problem ewentualnych braków w obowiązującym ustawodawstwie, aby uniknąć w przyszłości sytuacji takich jak ostatnio, kiedy to implanty piersi nie spełniały ustalonych kryteriów jakości?

Przedłożone: 18.4.2012

Przekazane: 20.4.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.4.2012