Парламентарен въпрос - O-000106/2012Парламентарен въпрос
O-000106/2012

Инициатива "Възможности за младежта"

Въпрос с искане за устен отговор O-000106/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Pervenche Berès
от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2012/2617(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000106/2012
Внесени текстове :
O-000106/2012 (B7-0113/2012)
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Продължителното въздействие на финансовата и икономическа криза в Европа доведе до значително увеличаване на безработицата сред младежта, която нарасна от 14,7% през 2008 г. до 22,1% в началото на 2011 г. Около 5,5 милиона младежи са безработни в ЕС, което означава, че повече от 1 от всеки 5 под 25-годишна възраст не може да намери работа. Същевременно много млади хора не успяват да реализират своя образователен потенциал или да придобият уменията, от които имат нужда работодателите. 7,5 милиона на възраст от 15 до 24 години понастоящем нито работят, нито се обучават.

  1. Каква нови данни може да предостави Комисията относно работата и напредъка на „Групите за действие“ в осемте държави членки на ЕС, към които е отправено писмото на г-н Барозу? Може ли Комисията да конкретизира количествените и качествените цели, определени за всяка страна, както и графика за целите, които трябва да бъдат постигнати? Има ли Комисията представа относно разходите за тези страни по отношение на изтичането на мозъци, свързано с младите хора?
  2. Може ли Комисията да даде информация относно използването на Европейския социален фонд от тези държави членки по отношение на справянето с безработицата сред младите хора? Възнамерява ли Комисията да преразпредели отново част от 22 милиарда евро от ЕСФ само за тези осем държави членки или и на други държави членки, които се стремят да подобрят възможностите за намиране на работа за младите хора?
  3. Като се имат предвид финансовите ограничения, пред които са изправени тези осем страни, обмисляла ли е Комисията увеличаване на процентите на съфинансиране на структурните фондове като временна и по-амбициозна мярка, отколкото преразпределянето на съществуващите? Каква роля предвижда Комисията за Парламента, така че да се създаде по-голяма прозрачност и засилено сътрудничество в процеса, предложен на държавите членки, за разпределяне на 82 милиарда евро, които остават да се използват от 347 милиарда евро за периода 2007–2013 г.?
  4. Обмисляла ли е Комисията търсене на допълнителни финансови инструменти, с които да се помогне на държавите членки да се справят с безработицата сред младежта?

Внесен: 26.4.2012

Предаден: 30.4.2012

Краен срок за отговор: 7.5.2012