Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000106/2012Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000106/2012

  Πρωτοβουλία για την προσφορά ευκαιριών στους νέους

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000106/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2012/2617(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000106/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000106/2012 (B7-0113/2012)
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι παρατεταμένες επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει τη σημαντική αύξηση της ανεργίας των νέων, από 14,7% το 2008 σε 22,1% στις αρχές του 2011. Υπάρχουν περίπου 5,5 εκατομμύρια νέων χωρίς εργασία στην ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από ένας στους πέντε νέους κάτω των 25 ετών αδυνατεί να βρει εργασία. Ταυτόχρονα, πολλοί νέοι δεν καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες ή να αποκτήσουν τις ικανότητες που ζητούν οι εργοδότες. 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας από 15 έως 24 ετών δεν διαθέτουν σήμερα ούτε εργασία, ούτε εκπαίδευση ούτε κατάρτιση.

Κατάθεση: 26.4.2012

Διαβίβαση: 30.4.2012

Λήξη προθεσμίας: 7.5.2012