Парламентарен въпрос - O-000110/2012Парламентарен въпрос
O-000110/2012

Бъдещето на европейското дружествено право

Въпрос с искане за устен отговор O-000110/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Klaus-Heiner Lehne
от името на Комисия по правни въпроси

Процедура : 2012/2669(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000110/2012
Внесени текстове :
O-000110/2012 (B7-0117/2012)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисията по правни въпроси приветства предприетите от Комисията консултации относно бъдещето на европейското дружествено право и намерението й да съобщи последващи инициативи през втората половина на 2012 г. Европейското дружествено право има ключово значение за ефикасното функциониране на единния пазар и Европейският съюз се нуждае от рамка на дружественото право, която да бъде пригодена към настоящите тенденции, сред които са нарастващото трансгранично измерение, развитието на нови бизнес модели и промените в икономическата среда.

  1. Макар и консултациите все още да не са оценени, има ли вече Комисията първоначални идеи относно това какви правни форми и инструменти ще предложи за дружественото право, корпоративното управление и корпоративната социална отговорност с оглед реагирането на променящата се икономическа среда? Има ли първа оценка относно сроковете и приоритетите, които е готова да даде на отделните инициативи?
  2. Как Комисията възнамерява да преодолее трудностите, възникнали при най-скорошните инициативи в областта на европейското дружествено право?
  3. Кога и как Комисията цели да представи дългоочакваните предложения като Четиринадесета директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества или статут за европейско взаимоспомагателно дружество?

Внесен: 7.5.2012

Предаден: 9.5.2012

Краен срок за отговор: 16.5.2012